Naknada za izdavanje urbanističke saglasnosti

Šifra prihoda: 722613

Taxa / Namet

Naknada za izdavanje urbanističke saglasnosti

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za pripremanje urbanstičke saglasnosti (Sl.novine Općine Cazin br.6/05)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje