Naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište

Šifra prihoda: 722458

Taxa / Namet

Naknada za eksproprisano državno šumsko zemljište

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o eksproprijaciji (Službene novine FBIH 70/07, 36/10, 25/12, 8/15)

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Korisnik eksproprijacije

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje