Naknada za dodijeljeno zemljište-preuzeto zemljište

Šifra prihoda: 722431

Taxa / Namet

Naknada za dodijeljeno zemljište-preuzeto zemljište

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu FBiH (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o građevinskom zemljištu - prečišćeni tekst ("Službene novine Općine Kakanj", broj: 8/13 i 12/13)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - investitori

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje