Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

Šifra prihoda: 722455

Taxa / Namet

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za promjenu namjene šumskog zemljišta (Vlasnik, koncesionar i drugo ovlašteno lice)

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje