Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722477

Taxa / Namet

Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Narodne novine ŽZH 8/13, 11/17)

Podzakonski osnov

Naputak o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj (Narodne novine ŽZH 12/13), Uredba o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništu i zasnivanje prava služnosti (Narodne novine ŽZH 24/17, 14/18)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica, podnosilac zahtjeva

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje