Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – Renta

Šifra prihoda: 722435

Taxa / Namet

Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Općine Široki Brijeg 5/03, 3/09, 1/11, 6/11, 12/13, 8/15), Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2018. godine (Službeni glasnik Općine Široki Brijeg 1/19)

Obaveznik plaćanja

Fizička ili pravna osoba-investitor

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje