Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – Renta

Šifra prihoda: 722435

Taxa / Namet

Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – Renta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH 25/03, 16/04, 67/05)

Podzakonski osnov

Odluka o građevnom zemljištu (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 1/19), Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Tomislavgrad u 2018.godini od 21.5.2018.

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice - investitor

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje