Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta

Šifra prihoda: 722456

Taxa / Namet

Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredba o šumama (Službene novine Federacije BiH 83/09)

Obaveznik plaćanja

Nositelj prava služnosti

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje