Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o građevinskim proizvodima (Službene novine FBiH 78/09)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (Službene novine FBiH 49/10)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje