Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (Službene novine FBIH 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

Podzakonski osnov

Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (Službene novine Federacije BiH 29/07 i 71/08)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje