Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova projektovanja i za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Naknada po osnovu izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova projektovanja i za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (Službene novine FBIH 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

Podzakonski osnov

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene novine Federacije BiH 48/09 i 75/09)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje