Naknada po osnovu izdavanja certifikata o energetskoj efikasnosti

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Naknada po osnovu izdavanja certifikata o energetskoj efikasnosti

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (Službene novine FBIH 2/06, 72/07,32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Službene novine FBiH 28/10)

Obaveznik plaćanja

Investitor

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje