Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Šifra prihoda: 722444

Taxa / Namet

Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana ( "Službene novine FBiH", broj:80/14)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

JP Elektroprivreda BiH

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje