Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora – FUZIP

Šifra prihoda: 722418

Taxa / Namet

Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora – FUZIP

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o inspekcijama FBIH (Službene novine FBIH 73/14)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje