Naknada o visini i načinu plaćanja troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu u Federaciji BIH

Šifra prihoda: 722412

Taxa / Namet

Naknada o visini i načinu plaćanja troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu u Federaciji BIH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (Službene novine FBIH 21/97)

Podzakonski osnov

Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kvalitete pri uvozu i izvozu određenih proizvoda (Službene novine FBiH 68/13)

Obaveznik plaćanja

Obveznik plaćanja naknade su uvoznici koji uvoze proizvode koji zahtjevaju uvjerenje ili certifikat o kvaliteti određenih proizvoda

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje