Naknada na ime korištenja javne površine

Šifra prihoda: 722463

Taxa / Namet

Naknada na ime korištenja javne površine

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 1/14,4/16)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Općine Kakanj", broj:9/13,12/13,5/14 i 7/21). Tarifnik o visini naknade za korištenje javnih površina ( "Službene novine Općine Kakanj", broj:3/13,12/13,5/14 i 7/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i registrovana fizička lica i fizička lica-korisnici javnih površina

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje