Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice

Šifra prihoda: 722584

Taxa / Namet

Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBIH 64/09)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

Osiguravajuća društva i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovina i lica.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje