Naknada domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek

Šifra prihoda: 722563

Taxa / Namet

Naknada domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 1/94, 8/95, 19/03, 8/06)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek (Službene novine FBiH 82/09)

Obaveznik plaćanja

Domaći i strani brodari koji su uključeni u usluge prijevoza putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek.

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje