Komunalna naknada

Šifra prihoda: 722441

Taxa / Namet

Komunalna naknada

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik USK 4/11, 11/11, 13/12, 8/15, 14/17), Zakon o principima lokane samouprave FBIH ( "Službene novine FBIH" broj 49/06,51/09, )Zakon o principima lokalne samouprave USK ( " Službene novine FBIH", broj 8/11), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBIH 22/06,43/08,22/09,35/14,94/15.

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim naknadama ( " Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac", broj 9/19- prečišćeni tekst, 6/21)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fzička lica - vlasnici stambenog, poslovnog, proizvodnog, garažnog i drugog pomoćnog prostora, i otvorenog prostora koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje