Komunalna naknada-ostale općinske naknade

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Komunalna naknada-ostale općinske naknade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnoj djelatnosti ("Službeni glasnik USK, broj: 4/11, 11/11, 6/12, 13/12 i 14/17")

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Općine Sanski Most, broj: 1/07,1/11 i 10/12")

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje