Kantonalne naknade – Kantonalna naknada od posebog značaja za HNK

Šifra prihoda: 722421

Taxa / Namet

Kantonalne naknade - Kantonalna naknada od posebog značaja za HNK

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Zakon o vodama HNK (Službene novine HNK 06/2016)

Obaveznik plaćanja

Korisnici općih dobara koji iste koriste bez plaćanja koncesione naknade, a svoju djelatnost obavljaju na području HNK

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje