Kantonalne komunalne takse

Šifra prihoda: 722311

Taxa / Namet

Kantonalne komunalne takse

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBIH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje