Kantonalne administrativne takse

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Kantonalne administrativne takse

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (prečišćeni tekst - "Službene novine Kantona Sarajevo" br. 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

Podzakonski osnov

Uredba o taksenim markama ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 15/98, 15/00, 18/02, 23/02 i 4/03), Pravilnik o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/16)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička lica po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili vršenje radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje