Kantonalne administrativne takse – Uvjerenja

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Kantonalne administrativne takse - Uvjerenja

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama (Službene novine ZDK 13/02, 12/03, 4/04, 5/04 i 4/08, 7/09, 2/10, 6/10, 9/10, 12/13 i 3/14)

Podzakonski osnov

Uredba o taksenim markama (Službene novine ZDK 3/00), Pravilnik o štampanju i rukovanju taksenim markama (Službene novine ZDK 4/00)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje