Kantonalne administrativne takse – Opšte takse

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Kantonalne administrativne takse - Opšte takse

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi (Službene novine TK 6/12, 15/13)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje