Kantonalne administrativne takse – Energetske takse

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Kantonalne administrativne takse - Energetske takse

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (prečišćeni tekst - Službene novine KS 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

Podzakonski osnov

Pravilnik o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka (Službene novine KS 13/04 i 11/16), Uredba o taksenim markama (Službene novine KS 15/98, 15/00, 18/02, 23/02 i 4/03)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje