Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

Šifra prihoda: 722411

Taxa / Namet

Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu (Službeni list SFRJ 28/75, 70/78, 54/86, 30/91, i Službeni list RBiH 2/92, 13/94), Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Službeni list SFRJ 53/91, Službeni list RBIH 2/92, 8/93, 13/94, Službene novine FBIH 6/98)

Podzakonski osnov

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta proizvoda namijenjenih za uvoz i izvoz (Službene novine FBIH 15/01)

Obaveznik plaćanja

Izvoznik, uvoznik ili ovlašteni zastupnik

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje