Federalne sudske takse od fizičkih lica

Šifra prihoda: 722212

Taxa / Namet

Federalne sudske takse od fizičkih lica

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (Službene novine FBiH 48/99)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje