Federalne naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

Šifra prihoda: 722513

Taxa / Namet

Federalne naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH 46/00), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (Službeni glasnik BiH 82/06), Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (Službene novine FBiH 51/11, 55/12, 5/16), Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu (Službeni glasnik BiH 33/03, 14/04, 35/05), Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Uvoznik, izvoznik i provoznik ili njihov ovlašteni zastupnik

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje