Federalne administrativne takse (zahtjevi i razne vrste rješenja koje se donose u FMPVŠ-Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju)

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Federalne administrativne takse (zahtjevi i razne vrste rješenja koje se donose u FMPVŠ-Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju)

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Sektorski pravilnici

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja obavljaju poljoprivrednu i privrednu djelatnost na području F BIH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje