Federalne administrativne takse – Prometne takse

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Federalne administrativne takse - Prometne takse

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Pravilnik o izdavanju, puštanju u tečaj, distribuciji povlačenju iz upotrebe i izmjeni federalnih upravnih taksenih maraka (Službene novine FBiH 34/99, 4/01, 1/08, 17/13-8)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje