Federalna upravna pristojba i tarifa za izdavanje fitosanitarnog izvoznog certifikata bilja i biljnih proizvoda

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Federalna upravna pristojba i tarifa za izdavanje fitosanitarnog izvoznog certifikata bilja i biljnih proizvoda

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Sva pravnai fizička lica koja vrše promet preko teritorije FBiH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje