Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)

Šifra prihoda: 722114

Taxa / Namet

Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBIH (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Uredba o autocestama FBIH (Službene novine FBIH 9/07, 17/08), Odluka o naplati takse za korišenje autoceste A1, (Službene novine FBIH 17/08, 42/10), Pravilnik o utvrđivanju usluga za obavljanje vanrednog prevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta (Službene novine FBIH 52/02, 20/03, 49/03), Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1(Službene novine FBIH 50/12, 45/13, 59/14, 77/14, 99/14)

Obaveznik plaćanja

Korisnik autoceste

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje