Federalna taksa za držanje pasa

Šifra prihoda: 722132

Taxa / Namet

Federalna taksa za držanje pasa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja (Službeni list RBiH 14/78)

Podzakonski osnov

Odluka o godišnjoj visini takse za držanje pasa (Službene novine FBiH 6/98)

Obaveznik plaćanja

Lice koje drži pse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje