Federalna naknada za obavljanje obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u FBiH

Šifra prihoda: 722419

Taxa / Namet

Federalna naknada za obavljanje obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u FBiH

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o mineralnim đubrivima (Službeni glasnik BiH 46/04, 76/11)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu, i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenju i rukovanju mineralnim đubrivima (Službene novine FBiH 90/09, 33/13), Pravilnik o upisu mineralnih đubriva u registar mineralnih đubriva (Službene novine FBiH 5/13)

Obaveznik plaćanja

Sva pravna i fizička lica koja vrše promet mineralnih đubriva preko teritorije FBiH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje