Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08, 67/13)

Podzakonski osnov

Uredba o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenje prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ("Službene novine Federacije BiH" broj: 76/15) Rješenje o troškovima izrađivanja i izdavanja dozvole o prevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti za vozila koja agencija za zaštitu ljudi i imovine ili unutrašnja služba za zaštitu ljudi i imovine koriste za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ("Službene novine Federacije BiH" broj: 27/17)

Obaveznik plaćanja

Agencija za zaštitu ljudi i imovine ili pravna lica koja imaju organizovanu unutrašnju službu zaštite ljudi i imovine i koriste za prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje