Federalna naknada od izdanih licencija, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

Šifra prihoda: 722597

Taxa / Namet

Federalna naknada od izdanih licencija, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o cestama u FBIH (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o licenciranju Izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta (Službene novine Federacije BiH 56/15)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice, izvođači radova redovnog održavanja

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje