Druge općinske upravne pristojbe – troškovi postupka

Šifra prihoda: 722135

Taxa / Namet

Druge općinske upravne pristojbe - troškovi postupka

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi (Službene novine HNK 2/13)

Podzakonski osnov

Oluka o utvrđivanju visine troškova postupka u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti i u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uvjeta (Broj:01-02-1904/12)

Obaveznik plaćanja

Investitor građevine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje