Druge općinske administrativne takse

Šifra prihoda: 722135

Taxa / Namet

Druge općinske administrativne takse

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11), Zakon o administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksa-prečišćeni tekst (Službeni glasnik USK 17/16) , Zakon o pripadnosti javnih prihoda USK-a i finansiranju USK-a ("Službeni list USK", broj 3/97 i 8/99)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa (Službeni glasnik općine Sanski Most 1/13, 6/14, 4/15, 1/16, 3/16, 4/18, 7/18, 4/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička osoba po čijem zahtjevu je pokrenut postupak, odnosno osoba za koju se obavljaju radnje za koje je, u skladu sa Tarifom, propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje