Administrativna taksa BiH – Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 – potvrda o izmirenim obavezama – indirektni porezi

Šifra prihoda: 722801

Taxa / Namet

Administrativna taksa BiH - Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 - potvrda o izmirenim obavezama - indirektni porezi

Nadležna institucija / nivo

Bosna i Hercegovina

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama (Službeni glasnik BiH 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07)

Podzakonski osnov

Naredba o uplatnim računima za administrativne takse (Službeni glasnik BiH 19/14), Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10, 108/10, 4/11, 71/11, 3/12, 19/12, 70/12, 54/13, 72/13, 84/13 i 95/13)

Obaveznik plaćanja

Pravna, fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Bosna i Hercegovina

Inicijative za ukidanje